ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЩЕ ПРОСЛЕДЯВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ СТАТУСА НА ПРОТОКОЛИТЕ СИ ЗА ЛЕКАРСТВА

ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЩЕ ПРОСЛЕДЯВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ СТАТУСА НА ПРОТОКОЛИТЕ СИ ЗА ЛЕКАРСТВА

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съвместно с „Информационно обслужване“ АД, работи по реализацията на технологично решение, което да позволи здравноосигурените лица (ЗОЛ), които получават медикаменти, заплащани от НЗОК, да бъдат уведомявани за статуса на своите протоколи. Това ще стане възможно чрез разработване на функционалност на интернет страницата на НЗОК, където по зададени уникални параметри ще се получава информация за статуса на е-протоколите.

Системата на е-протоколите е разработена така, че да обменя в реално време информация с медицинските и аптечни софтуери. Това се извършва чрез смяна на статус на протокол. В случай, че е-протоколът е одобрен от ЦУ на НЗОК/РЗОК, това става веднага видимо от софтуерите на специалиста/специализираната комисия, издали протокола, както и за ОПЛ на ЗОЛ. От момента на одобрение на е-протокола, веднага може да се издаде електронно предписание.

В случай на необходимост от допълване на документацията към протокола, експерт в ЦУ на НЗОК или РЗОК сменя статуса на протокола с „чака документи“, като това става видимо за специалиста/комисиите в лечебното заведение за болнична помощ (ЛЗБП), и те следва да допълнят необходимата документация. В медицинските софтуери се изписва и основанието за искане на допълнителни документи.

Начините и сроковете за уведомяване на специалисти/специализирани комисии и пациенти относно статуса на е-протокола са посочени в „Правилника за условията и реда за работа на комисиите за експертизи в районните здравноосигурителни каси при отпускане на лекарства по „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ :

  • При установена непълнота/недостатъчност в подадената по електронен път документация, посочена в съответните утвърдени изисквания на НЗОК, комисията в РЗОК уведомява специалиста/специализираната комисия чрез информационната система на НЗОК и определя срок до 10 работни дни за допълване на документацията; до представяне на изисканите документи срокът за разглеждане в комисията спира да тече (чл.11, ал.9);
  • При установена непълнота/недостатъчност в подадената по електронен път документация на ЗОЛ, което е отразено в протокола от заседанието, комисията в РЗОК уведомява ЗОЛ за това обстоятелство по посочения от него начин в срок до 3 работни дни от датата на решението на комисията (чл.11, ал.10);
  • В срок до 3 работни дни от датата за всички видове решения на комисията в РЗОК, тя уведомява ЗОЛ по посочения от него начин (чл.16, ал.1); 
  • След получаване на утвърден от комисията в ЦУ на НЗОК протокол и решението към него, РЗОК уведомява ЗОЛ по един от посочените от него начини в срок до 3 работни дни от датата на издаването на решението (чл.18, ал.2).