Д-р Влатко Глигоров стана прокурист на Окръжна болница – МБАЛ „Св.Анна – Варна“

Д-р Влатко Глигоров

Д-р Влатко Глигоров, дм напусна шефския пост в бившия Спортен диспансер (МЦРСМ) в Пловдив и от 1 март е прокурист в МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД. Рокадата е направена с решение на Министерството на здравеопазването, а целта е да се стабилизира финансово Окръжна болница край морето.

„Идването ми в бившия Спортен диспансер беше свързано с решението на ръководството на община Пловдив за необходимостта от прилагане на кризисен мениджмънт и то в един критичен период, който може да се определи като последната дълга и изтощителна фаза на КОВИД пандемията“, заяви д-р Глигоров, дм. Той отбеляза, че решението е било  подкрепено с обещания за целево финансиране на МЦРСМ за цялостна реконструкция и модернизация на остарялата апаратура и амортизираната база, но това реално не се е случило, поради засилената динамика на обществено-политическата ситуация в страната и свързаните с нея настроения и очаквания, доведе до честата смяна на поставените цели и приоритети, което от своя страна доведе до забавяне и затруднения в работата на общинското ръководство.

„Местните политически особености до голяма степен забавиха реализацията на поставените в началото цели, а с течение на времето в голяма степен обезсмислиха процеса на реконструкция и модернизация на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина“, заяви д-р Глигоров. Това е станало особено видимо, след разделянето на комплексния проект, между МЦРСМ и Олимпийския басейн, което е довело до нарушаване на тяхната архитектурна свързаност и прекъсване на първоначалната концепция на проекта, където спортно-методическата и възстановително-рехабилитационната дейност се допълват взаимно.

Д-р Глигоров, посочи, че независимо от всички трудности, обструкции и обществено-политически турбуленции за тези две години и половина резултатите са следните:

 • за първи път от 22 години, бившия Спортен диспансер, след неговата трансформация в Медицински център за рехабилитация и спортна медицина, приключва с положителен финансов резултат;
 • въведени са всички необходими политики за оптимизация на работата и дейностите в Центъра, включително и правила за намаляване на разходите;
 • внедрени са стандартно-оперативни процедури, нов медицински софтуер и правила за целеви подбор на персонала;
 • оптимизирано е работното време на Центъра;
 • 80% от състава беше плавно подмладен;
 • увеличени са заплатите на служителите с около 100%;
 • създадени са възможности за допълнително материално стимулиране на персонала;
 • дейностите в центъра са разширени с невролог, ревматолог и диетолог;
 • обемът реализирани приходи от НЗОК са увеличени с около 300%, а на платените медицински и на други платени услуги – с около 400%;
 • със собствени средства е възстановено водолечението в град Пловдив, след 20-годишно прекъсване;
 • създадена е за първи път в страната “Мобилна рехабилитация”, която се извършва по домовете на трудноподвижни или самотни възрастни пациенти;
 • по време на КОВИД пандемията се наложи въвеждане на дистанциони онлайн консултация с лекар специалист, чрез смартфон или лаптоп и с помощта на асистент-рехабилитатор;
 • съвмесно с мултифункционален екип от лекари-специалисти беше подготвена и разписана „Кардио-пулмонарна рехабилитационна програма за доболнично лечение на Лонгковид синдрома“, като отговор на последствията и предизвикателствата на Лонгковид синдрома;
 • внедрен е модел за корпоративни медико-социални проекти за прилагане на медицински грижи с цел подобряване качеството на живот и повишаване на трудоспособността на служители в големи индустриални компании;
 • приета беше нова общинска програма за активно спортуващи деца от училищните спортни клубове, която даде равен достъп на всички пловдивски деца до безплатна, качествена и професионална спортно-медицинска грижа;
 • в сътрудничество с партньори от София е създаден и регистриран Център за клинични проучвания, който вече има две спечелени клинични проучвания в областта на кардиология и ревматология;
 • подписан е договор за предоставяне на медицински услуги с най-голямата европейска застрахователна компания Групама-застраховане;
 • и на последно място, но не и последно по важност, е обучението на кадри и академичното развитие на МЦРСМ в посока утвърждаване на центъра като практическа база за подготовка на физиотерапевти и кинезитерапевти. За целта са подписани договори за съвместна дейност с Медицински университет – Пловдив, Медицински колеж – Пловдив и Националната спортна академия – София.

„Смятам, че направеното до тук е добра основа, за да се преразгледат от Община Пловдив възможностите за целево финансиране на МЦРСМ с цел цялостна реконструкция и модернизация, като значим обект в палитрата общински здравни заведения със специфични функции и от особена значимост за бъдещето развитие на спорта и спортните надежди на Пловдив, заяви бившият управител. – С най-искрени благодарности за топлото и приятелско отношение и подкрепа на пловдивчани към мен и защитаваната от мен кауза “Спортен диспансер“.